Bestel je cadeautjes vóór 20/12 voor tijdige levering. Bestellingen na die datum worden verzonden na ons kerstverlof, vanaf 2/01/2024.

home
categorieën
winkelmand
account
menu

Algemene voorwaarden

ALGEMENE VERKOOP-, LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN van VAL CERAMICS BV, statutair gevestigd in de Stormestraat 142, (8790) te Waregem.

Artikel 1 – Toepasselijkheid

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op al onze aanbiedingen, opdrachtbevestigingen en op alle door ons aangegane overeenkomsten, hoe ook genaamd. Met name zijn deze voorwaarden dan ook van toepassing op door ons aangegane overeenkomsten tot levering van producten aan onze kopers.

2. Waar in deze algemene voorwaarden gesproken wordt over “koper” moet hieronder worden verstaan elke natuurlijke of rechtspersoon die tot ons in een contractuele relatie staat, uit hoofde van een met ons gesloten koopovereenkomst of een andersoortige overeenkomst, alsmede elke natuurlijke of rechtspersoon die met ons een koop- of andersoortige overeenkomst wenst aan te gaan. Met name wordt onder “koper” ook verstaan degene in wiens opdracht en voor wiens rekening producten worden geleverd.

3. Van het in deze algemene voorwaarden bepaalde kan uitsluitend en alleen worden afgeweken indien en voor zover zulks uitdrukkelijk, schriftelijk, is overeengekomen.

4. Indien ook de koper naar (zijn) algemene voorwaarden verwijst, zijn de voorwaarden van de koper niet van toepassing. Dat is alleen anders indien en voor zover de toepasselijkheid van de voorwaarden van de koper door ons uitdrukkelijk, schriftelijk, is aanvaard en voor zover de voorwaarden van de koper niet in strijd komen met het bepaalde in onze algemene voorwaarden.

5. Waarin deze algemene voorwaarden gesproken wordt van “levering (van producten)”, wordt daaronder tevens verstaan het verrichten van diensten en werkzaamheden van welke aard dan ook.

6. Bij bestellingen van goederen, welke speciaal aangemaakt, bestempeld of op andere wijze van kenteken, naam of decor of anderszins moeten worden voorzien, is de koper gehouden om 100% van de bestelde hoeveelheid te accepteren.

Artikel 2 - Aanbiedingen en totstandkoming overeenkomsten

1. Alle aanbiedingen en prijzen zijn vrijblijvend, tenzij in de aanbieding uitdrukkelijk anders is aangegeven. De overeenkomst tussen ons en koper komt tot stand wanneer wij de door koper verstrekte opdracht schriftelijk hebben bevestigd aan koper. Mondelinge toezeggingen door en afspraken met ons (of onze ondergeschikten) binden ons niet dan nadat en voor zover zij door ons schriftelijk aan koper zijn bevestigd.

2. Van door ons gedane offertes maken deel uit – met name ook voor wat betreft het in het vorige lid bepaalde: ontwerpen, tekeningen, modellen, monsters, beschrijvingen, afbeeldingen, maatopgaven e.d., alsmede eventuele bijlagen en bescheiden die op onze offertes betrekking hebben. Dit alles blijft, evenals door ons in dit verband gemaakte gereedschappen, ons eigendom, moet op ons verzoek aan ons worden teruggegeven en mag zonder onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming niet worden gekopieerd en/of aan derden afgegeven. Ten aanzien van de intellectuele eigendomsrechten geldt het bepaalde in artikel 10.

3. Indien de order waarop onze offerte betrekking heeft niet binnen 3 maanden na de dag waarop wij onze offerte deden bij ons is geplaatst, kunnen wij de kosten die voor ons aan het doen van onze offerte verbonden waren, daaronder tevens begrepen de kosten van het maken van de in het vorige lid bedoelde gereedschappen, aan de koper in rekening brengen.

4. De koper moet, waar het de door ons verstrekte gegevens, maten en gewichten, kleur, kleurechtheid en dergelijke betreft in onze offertes, afbeeldingen, tekeningen en prijscouranten rekening houden met de gebruikelijke spelingen, kleine afwijkingen en wijzigingen in bijvoorbeeld constructies of onderdelen, nodig ten behoeve van een goede uitvoering. Onze handgemaakte producten kunnen ook qua vorm en kleur licht afwijken van het product op de foto op de webshop en ook onderling. Dit is geen fabricagefout maar een inherent kenmerk van handwerk. De door ons geleverde producten mogen derhalve van de omschrijving in de prijscourant of orderbevestiging afwijken, indien en voor zover het gaat om kleine verschillen en ondergeschikte wijzigingen.

5. Aanbiedingen zijn geldig zolang de voorraad strekt. Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat er een e-mail wordt verzonden naar het door de klant opgegeven e-mailadres ter bevestiging van zijn bestelling.

De klant en VAL POTTERY komen uitdrukkelijk overeen dat er een geldige overeenkomst tot stand kan komen door gebruik te maken van elektronische communicatievormen. Met name ook het ontbreken van een gewone handtekening doet geen afbreuk aan de verbindende kracht van de overeenkomst. Voor zover de wet het toelaat gelden de elektronische bestanden van VAL POTTERY hiervoor als een vermoeden van bewijs.

VAL POTTERY webshop behoudt zich het recht bestellingen te weigeren in volgende gevallen:

  • bij het niet voorradig zijn van een product,
  • bij ernstig vermoeden van rechtsmisbruik of kwade trouw van de klant,
  • bij overmacht

Artikel 3 – Bestelling

Om online een product aan te kopen dient het product te worden toegevoegd aan het winkelmandje, waarna de contact- en facturatiegegevens van de Koper dienen te worden ingegeven. Hierna kan de Koper de wijze van levering kiezen. Bij de laatste stap komt de Koper terecht op een overzichtspagina, waar de Algemene Voorwaarden aanvaard worden en de betaling bevestigd wordt door het indrukken van de bestelknop met als bijschrift “bestelling met betalingsverplichting”. Als deze stappen doorlopen zijn, is de aankoop definitief.

Artikel 4 - Levering en leveringstermijnen

VAL POTTERY webshop streeft ernaar bestellingen die geplaatst (op voorraad zijn) en betaald worden binnen de 2 werkdagen te verzenden.

Bestellingen betaald per overschrijving worden verzonden binnen de drie werkdagen die volgen op de dag dat het verschuldigde bedrag op de rekening staat van VAL POTTERY.

Deze levertijden gelden als indicatie en derhalve kunnen hieraan geen rechten ontleend worden. VAL POTTERY heeft geen impact op de snelheid van de shipping maatschappij en is hiervan afhankelijk.
Indien een product niet in voorraad is zal dit op voorhand aangeduid worden op de webshop (‘out of stock’) en zal deze niet besteld kunnen worden. Indien de klant graag op de hoogte gehouden wordt van mogelijke restock, dan kan de klant zich hiervoor inschrijven. Met een e-mail zal de klant geïnformeerd worden wanneer het stuk opnieuw voorradig is.

Indien, in geval van leveringsproblemen bij de leverancier, de leveringsdatum met 15 werkdagen overschreden wordt informeert VAL POTTERY webshop de klant via e-mail. In dat geval kan de klant zijn bestelling annuleren en stort VAL POTTERY binnen de 10 werkdagen na het antwoord van de klant het betaalde bedrag terug op de rekening die VAL POTTERY webshop heeft doorgekregen van de klant. VAL POTTERY kan vrijblijvend een gelijkaardig product voorstellen aan de klant.

Leveringen vinden plaats op het door de klant bij de bestelling opgegeven adres. VAL POTTERY kan op geen enkele wijze verantwoordelijk worden gehouden voor fouten die door de klant zijn begaan bij het ingeven van het lever- en/of facturatieadres en die aanleiding kunnen geven tot vertragingen bij de levering of de onmogelijkheid om de bestelde producten te leveren.

Van zodra de te leveren producten geleverd zijn op het opgegeven leveringsadres gaat het risico, voor wat de geleverde producten betreft, over op de klant. De klant heeft een half uur de tijd (na levering) om het product te controleren.

Artikel 5 - Retourneren

Een klant kan, binnen de 14 werkdagen vanaf de dag die volgt op de levering van een product, een product omruilen.
In dit geval vragen wij u ons onmiddellijk (binnen 3 na levering te verwittigen via e-mail en de producten terug te sturen binnen de 14 kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering. Wij vragen u in de e-mail aan te geven tegen welk product u uw aankoop wenst om te ruilen. Omruiling kan enkel indien het product niet gebruikt is en de verpakking onbeschadigd is en wordt meegestuurd. Indien u het product wenst om te ruilen tegen een product van een andere waarde wordt het saldo teruggestort/extra gefactureerd naargelang het geval. De verzendkosten en het risico van het terugsturen van een product voor omruiling zijn ten laste van de klant. Bij omruiling neemt VAL POTTERY webshop de verzendkosten van het opnieuw op te sturen product éénmalig voor haar rekening.
Bij omruiling dient u de producten terug te sturen naar volgend adres:

VAL POTTERY
Valérie Maenhout
Stormestraat 142
8790 Waregem
België

Artikel 6 – Prijzen

1. Alle door ons genoteerde prijzen voor particulieren zijn inclusief BTW. Op de B2B webshop (voor professionelen), staan de prijzen exclusief BTW aangeduid. De betaling zal dan inclusief BTW gebeuren aan het eind van de aankoop.

2. Onze prijzen zijn gebaseerd op de ten tijde van de totstandkoming van de overeenkomst geldende kostenfactoren, zoals valutakosten, fabrikantprijzen, grondstof- en materiaalprijzen, loon- en transportkosten, belastingen, invoerrechten en andere heffingen van overheidswege.

3. Wij behouden ons het recht voor om indien na de datum waarop de overeenkomst tot stand is gekomen, maar voor de dag van levering, verhogingen in een of meer van de kostenfactoren optreden deze verhogingen aan de koper in rekening te brengen.

Artikel 7 – Betaling

Online betalingen gebeuren via MOLLIE. Online betalen kan met een Kredietkaart, via Bancontact/Mister Cash, via Belfius Direct Net, via KBC, via Bpost, via VISA, via PayPal, via iDEAL, bankoverschrijving. Een bestelling wordt behandeld van zodra we akkoord krijgen van de instelling voor de beveiligde bankbetaling en MOLLIE.

Bij betaling met kredietkaart zijn de voorwaarden van de desbetreffende kaartuitgever van toepassing. VAL POTTERY kan geen partij gesteld worden tussen de klant en de kaartuitgever.

Bij betaling per overschrijving wordt het rekeningnummer en het te betalen bedrag meegedeeld in de e-mail ter bevestiging van de bestelling. De bestelling wordt verstuurd van zodra het verschuldigde bedrag is overgeschreven op de rekening van VAL POTTERY.

Voor betalingen per overschrijving van buiten België is het verplicht de IBAN en BIC code te gebruiken bij de betaling.

Betalingsgegevens:
VAL POTTERY
Valérie Maenhout
Stormestraat 142
8790 Waregem
Rekeningnummer BNP Paribas IBAN: BE28 0018 0501 6820
BIC: GEBABEBB

Bij laattijdige betaling door de klant of bij problemen bij betalingen van eerdere bestellingen is VAL POTTERY bevoegd een overeenkomst te ontbinden.

Artikel 8 - Verzaken

Een klant kan, binnen de 14 dagen vanaf de dag die volgt op de levering van een product, verzaken aan de aankoop van een product zonder opgave van een motief of zonder betaling van een boete.

In dit geval vragen wij u ons onmiddellijk (half uur) na levering te verwittigen via e-mail en de producten terug te sturen binnen de 14 kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering. Dit kan enkel indien het product niet beschadigd is, niet is gebruikt en de verpakking intact is en meegestuurd wordt. De verzendkosten en het risico van het terugsturen van een product zijn ten laste van de klant. Bij verzaking betaalt VAL POTTERY webshop binnen de 14 kalenderdagen na ontvangst van de teruggestuurde producten de aankoopprijs naar de klant terug.

Bij verzaking dient u de producten terug te sturen naar het volgend adres:
VAL POTTERY
Valérie Maenhout
Stormestraat 142
8790 Waregem
België

Artikel 9 - Eigendomsvoorbehoud

1. Koper wordt slechts onder opschortende voorwaarde eigenaar van de door ons geleverde of nog te leveren producten. Wij blijven eigenaar van deze producten zolang koper de vorderingen van ons ter zake van de tegenprestatie van de overeenkomst of een gelijksoortige overeenkomst niet betaald heeft. Wij blijven tevens eigenaar van de geleverde en nog te leveren producten zolang koper de verrichte of nog te verrichten werkzaamheden uit dergelijke overeenkomsten niet betaald heeft en zolang koper vorderingen wegens tekortschieten in de nakoming van zodanige overeenkomsten niet heeft voldaan, waaronder begrepen vorderingen ter zake boete, rente en kosten.

2. Koper is, zolang hij bovenstaande vorderingen niet heeft voldaan, niet gerechtigd op de door ons geleverde producten een pandrecht te vestigen en verbindt zich tegenover derden die daarop een dergelijk recht willen vestigen op eerste verzoek van ons te zullen verklaren dat hij niet tot het vestigen van een pandrecht bevoegd is.

3. Ingeval koper enige verplichting uit de overeenkomst met betrekking tot verkochte zaken of uit te voeren werkzaamheden jegens ons niet nakomt, is deze zonder ingebrekestelling gerechtigd de zaken, zowel de oorspronkelijke als de nieuwe gevormde zaken, terug te nemen. Koper machtigt ons de plaats te betreden waar deze zaken zich bevinden.

4. Wij verschaffen aan koper op het moment dat koper al zijn betalingsverplichtingen uit deze en soortgelijke overeenkomsten heeft voldaan het eigendom van de geleverde zaken onder voorbehoud van pandrecht van ons ten behoeve van andere aanspraken die wij op koper hebben. Koper zal op eerste verzoek van ons zijn medewerking verlenen aan handelingen die in dat verband vereist zijn.

5. Blijft koper in gebreke om binnen de in artikel 5 lid 1 genoemde termijn van 14 dagen na factuurdatum te betalen, dan zijn wij gerechtigd de overeenkomst door middel van een schriftelijke ontbindingsverklaring gericht aan koper te ontbinden. Op de koper rust dan de plicht tot teruggave van de door ons geleverde zaken, dan wel de verplichting om op andere wijze de door ons verrichte prestatie ongedaan te maken.

Artikel 10 - Conformiteit en Garantie?

VAL POTTERY garandeert dat de producten conform zijn aan de bestelling en voldoen aan de normale verwachtingen die de Koper mag hebben rekening houdende met de specificaties van het product. Val Pottery verzekert daarenboven dat haar goederen voldoen aan alle op het ogenblik van de bestelling bestaande wetten. Zoals eerder vermeld kunnen de producten afwijken van de producten op de foto op de webshop. Dit puur omdat elk stuk uniek is en met de hand gemaakt werd.

Artikel 11 - Overmacht

1. Onder overmacht dient te worden verstaan elke omstandigheid buiten onze macht die van dien aard is dat naleving van de overeenkomst in redelijkheid niet van ons kan worden gevergd. (Zgn. niet toerekenbare tekortkoming.) Onder overmacht wordt mede verstaan: gebrek aan grondstoffen, bedrijfs- of vervoer storingen van welke aard dan ook, epidemieën, staat van beleg, oorlog, belemmeringen veroorzaakt door maatregelen, wetten of besluiten van internationale, nationale of regionale (overheid)instanties.

2. Indien wij door overmacht de overeenkomst niet tijdig, volledig of gedeeltelijk kunnen nakomen, hebben wij het recht de overeenkomst op een later tijdstip uit te voeren, dan wel de overeenkomst als ontbonden te beschouwen, zulks te onzer keuze. In geval van overmacht kan de koper ons niet tot schadevergoeding aanspreken.

Artikel 12 - Intellectuele eigendom

Alle rechten van intellectuele en industriële eigendom op alle krachtens de opdracht of overeenkomst geleverde producten/diensten, ontwerpen, tekeningen, modellen, monsters, beschrijvingen, afbeeldingen, maatopgaven, gereedschappen, analyses, documentatie, rapporten, berusten uitsluitend bij ons. Koper kan hier op geen enkele wijze aanspraken doen gelden. Het is koper uitsluitend toegestaan de van ons gekochte producten in ongewijzigde vorm te verkopen. Het is koper uitdrukkelijk niet toegestaan de gekochte producten op enigerlei wijze te wijzigen, verveelvoudigen of kopiëren. Evenmin is het koper toegestaan eventueel op de producten afgebeelde tekeningen, afbeeldingen, schilderingen, etc. op welke wijze ook te gebruiken, anders dan conform de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van ons.

Artikel 13 - Klachten

1. Klachten van de koper die betrekking hebben op een abusievelijke levering of op gebreken aan producten die uiterlijk waarneembaar zijn, moeten door de koper binnen 15 dagen na levering aan ons schriftelijk ter kennis worden gebracht.

2. De koper draagt het breukrisico, in die zin, dat van zodra de te leveren producten op de plaats van bestemming uit het transportmiddel zijn geladen of in ons magazijn aan de koper ter hand zijn gesteld, het risico wat deze producten betreft over gaat op de koper.

Artikel 14 - Verplichtingen koper

Koper verschaft leverancier steeds tijdig alle voor een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst nuttige en noodzakelijke gegevens of informatie en zal hiertoe alle medewerking verlenen. Indien voor de uitvoering van de opdracht of overeenkomst noodzakelijke gegevens niet, niet tijdig of niet overeenkomstig de afspraken ter beschikking van ons staan of indien koper op andere wijze niet aan zijn verplichtingen voldoet, hebben wij in ieder geval het recht tot opschorting van de uitvoering van de opdracht of overeenkomst en hebben wij het recht om de daardoor ontstane kosten volgens onze gebruikelijke tarieven in rekening te brengen.

Artikel 15 - Toepasselijk recht

Op de door ons gedane offertes en op alle door ons aangegane overeenkomsten is uitsluitend het Belgisch recht van toepassing.

Artikel 16 - Geschillenbeslechting

Elk geschil betreffende de totstandkoming, de uitleg of de uitvoering van de opdracht of overeenkomst waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn en van de opdrachten / overeenkomsten die daaruit mochten voortvloeien, alsmede elk ander geschil ter zake van of in verband met deze Algemene Voorwaarden, hetzij juridisch, hetzij feitelijk, geen uitgezonderd, wordt door de bevoegde rechter te Kortrijk beslecht, tenzij wij schriftelijk aangeven het geschil aan een andere rechter te willen voorleggen of de zaak in arbitrage te willen laten beslechten.

Artikel 17 - Overige bepalingen

1. Wijzigingen van of aanvullingen op de opdrachtbevestiging, overeenkomst of deze Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig voor zover deze schriftelijk zijn overeengekomen.

2. Gebruik van door ons geleverde zaken geschiedt voor rekening en risico van koper.

3. Kennisgevingen die partijen op grond van deze overeenkomst aan elkaar zullen doen, vinden schriftelijk plaats. Mondelinge mededelingen, toezeggingen of afspraken binden partijen niet, tenzij deze schriftelijk zijn bevestigd.

4. Wij zijn gerechtigd alle rechten en verplichtingen, voortvloeiend uit de opdrachtbevestiging of overeenkomst waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, aan derden over te dragen

Artikel 18 - Solden en Promoties

Tijdens de solden en periodes waarin een promotie loopt, geldt de prijs die op de checkout pagina verschijnt.
Alle kortingen zijn geldig op de aangeduide producten, gedurende de aangeduide termijn en zolang de voorraad strekt.

Artikel 19 - Privacybeleid

1. Om ervoor te zorgen dat we uw bestelling bij u kunnen bezorgen, hebben we uw gegevens nodig. Met deze persoonlijke gegevens springen we uiteraard zorgvuldig om.

2. Val Pottery (“valpottery.be”), gevestigd te Stormestraat 142, 8790 Waregem (België), is verantwoordelijk voor de verwerking van gegevens zoals beschreven in dit privacybeleid.

3. Dit privacybeleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die valpottery.be verwerkt van iedereen die weleens contact heeft (gehad) met valpottery.be. Hieronder verstaan we o.a. bezoekers, klanten, zakelijke contactpersonen,…

4. Persoonsgegevens omvatten alle gegevens die herleidbaar zijn tot u als individu (uw naam, telefoonnummer, adres, e-mailadres, IP-adres, valpottery.be klantnummer,…). Maar ook gegevens die uniek zijn voor u, zoals uw valpottery.be bestelgeschiedenis of surfgedrag.

5. valpottery.be verwerkt de persoonsgegevens van iedereen die direct of indirect contact heeft (gehad) met valpottery.be, zoals (zakelijke) klanten en contactpersonen van partners. Deze persoonsgegevens krijgen we rechtstreeks van u, wanneer u de website www.valpottery.be bezoekt, een account aanmaakt en bepaalde gegevens invult of wanneer u contact opneemt met de klantenservice. In sommige gevallen ontvangen we uw gegevens van anderen. Wanneer iemand bijvoorbeeld een cadeau direct naar u verstuurt, ontvangen wij uw naam en adresgegevens. Ook kunnen wij gegevens krijgen van andere partijen, maar dit enkel indien u die partijen toestemming hebt gegeven om bepaalde gegevens aan ons te verstrekken.

6. Volgende gegevens verwerken wij van u: gegevens voor het verwerken van uw bestelling, gegevens in uw account, gegevens over uw contact met de klantenservice.

7. Indien u iets bestelt, hebben wij bepaalde gegevens van u nodig om uw bestelling te kunnen leveren en u op de hoogte te houden van uw bestelling. Ook voor eventuele retouropdrachten of reparaties hebben we gegevens nodig.

8. Voor het verwerken van uw bestelling verzamelen wij de volgende gegevens: uw naam, e-mailadres, bezorg adres(sen), betaalgegevens en telefoonnummer. Deze gegevens zijn nodig om de overeenkomst uit te voeren die u met ons (of met een van onze verkooppartners) hebt gesloten. Op grond van de wet moeten wij de gegevens, gerelateerd aan uw bestelling, 7 jaar bewaren. Indien u 7 jaar niet meer bij ons hebt ingelogd, verwijderen wij al uw gegevens. Daarnaast kan u op ieder moment een verzoek indienen om uw gegevens te laten verwijderen in uw account.

9. In uw persoonlijke account bewaren we de volgende door u opgegeven gegevens: uw naam, (bezorg- en woon-/ vestigings-) adres(sen), telefoonnummer, e-mailadres, geboortedatum (indien u dit hebt opgegeven), BTW-nummer (indien u dit hebt opgegeven), betaalgegevens, cadeaukaarten, uw bestelgeschiedenis (inclusief de gekozen afleveropties). Daarnaast worden ook de door u opgegeven interesses opgeslagen, zoals uw verlanglijstje en uw e-mailvoorkeuren.

10. Gegevens over uw contact met de klantenservice kunnen via verschillende kanalen verzameld worden: telefonisch, e-mail, of berichten via social media (Instagram, Facebook). We kunnen u een volgende keer sneller helpen door deze gegevens te bewaren. Dit zullen we doen zolang u actief klant bij ons bent.

11. Om u optimaal te helpen met het vinden van wat u zoekt, verzamelen we bij een bezoek aan valpottery.be uw IP-adres, informatie over uw internetbrowser, taalinstellingen en informatie over de instellingen van het besturingssysteem van de pc of het mobiele toestel waarmee u onze website bezoekt.

12. Met het oog op het optimaliseren van onze website, verzamelen we ook uw zoek-, klik- en koopgedrag bij valpottery.be. Wij gebruiken deze gegevens om generieke klant patronen in kaart te brengen.

13. Met het oog op het verbeteren van onze dienstverlening, en om deze nog beter te laten aansluiten op wat klanten willen, kunnen we uw gegevens gebruiken om u uit te nodigen voor een vrijblijvend klant- of marktonderzoek. Deelname aan een dergelijk onderzoek is geheel vrijwillig. Hoe Lang uw gegevens gekoppeld aan de uitslagen van het klant- of marktonderzoek worden bewaard, varieert per onderzoek. Van zodra het onderzoek definitief is afgerond, verwijderen wij alle naar u herleidbare gegevens.

14. Indien u deelneemt aan een (win-)actie, vragen wij gegevens aan u. Deze gegevens hebben wij nodig om de actie uit te voeren en om de winnaars bekend te maken. Wij verzamelen deze gegevens met uw toestemming. In de voorwaarden van de betreffende (win-)actie kan u terugvinden waarvoor uw gegevens precies gebruikt worden en hoelang wij deze bewaren.

15. Om ongeautoriseerde toegang en fraude te onderzoeken, te voorkomen en tegen te gaan, maken wij gebruik van persoonsgegevens (waaronder IP-adressen en zoek-, surf- en koopgedrag).

16. Via de “share” knoppen op valpottery.be kan u artikelen die u leuk, nuttig of handig vindt met uw vrienden delen op uw social media account. valpottery.be krijgt geen toegang tot uw social media account. Wij raden u aan om het privacybeleid van de social media partijen waar u een account hebt, goed door te nemen zodat u weet hoe uw gegevens gebruikt worden en hoe u uw instellingen kan aanpassen.

17. De door u verstrekte persoonsgegevens worden gedeeld met: logistieke partners, andere externe dienstverleners, de overheid en, alleen op uw verzoek, met andere bedrijven.

18.We werken samen met logistieke partners zoals BPost, DPD, GLS, Dachser,… Deze partner krijgt van ons uw naam en bezorgadres. Deze informatie hebben zij nodig om uw pakketje op het door jou gekozen adres af te leveren.

19. Ook kan het zijn dat wij beroep doen op andere externe dienstverleners om te helpen met uiteenlopende zaken (ondersteuning bij het leveren van digitale diensten, bij klantenservice, bij advertentie- en marketingcampagnes, bij het doen van klantonderzoek, het leveren van financiële diensten, zoals betaaldiensten, incassobureaus en kredietinformatiebureaus). In sommige gevallen hebben zij daar persoonsgegevens voor nodig. Wij delen alleen die gegevens die noodzakelijk zijn voor de opdracht die de externe dienstverlener voor ons uitvoert. Wij verkopen uw gegevens niet aan deze externe dienstverleners of andere derde partijen. Bovendien sluiten wij met elke externe dienstverlener overeenkomsten waarin wordt afgesproken wat ze met de verkregen persoonsgegevens mogen doen.

20. Het kan gebeuren dat wij persoonsgegevens moeten doorgeven aan de overheid. Zo kan het zijn dat bepaalde overheidsinstellingen de gegevens nodig hebben voor de uitvoering van hun taken (zoals de Belastingdienst). In het geval van fraude of misbruik kan de politie of justitie bepaalde gegevens nodig hebben. Daarnaast kunnen bepaalde toezichthouders ook toegang krijgen tot persoonsgegevens in het kader van een onderzoek.

21. Uw gegevens worden door ons opgeslagen binnen de Europese Economische Ruimte (“EER”).

22. valpottery.be neemt, zowel op organisatorisch als technisch gebied, veel maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen. Door een strenge toegangscontrole zorgen wij ervoor dat uw gegevens alleen toegankelijk zijn voor medewerkers die er noodzakelijkerwijs gebruik van moeten maken. Daarnaast wordt onze beveiliging regelmatig gecontroleerd door experts. Bij overdracht van gegevens aan andere partijen (zoals hierboven vernoemd), eisen we steeds dat deze partij even zorgvuldig omspringt met de gegevens als wij.

23. De diensten van valpottery.be zijn niet gericht op kinderen. Het gebruik van valpottery.be door klanten jonger dan 18 jaar is enkel toegestaan met de nadrukkelijke toestemming van een ouder of voogd.

24. De volgende rechten kan u uitoefenen met betrekking tot uw gegevens:
Recht op informatie
U heeft het recht op een transparante en begrijpelijke uitleg over hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan en welke rechten u in dat verband kan uitoefenen. Daarom werd in dit privacybeleid uitvoerig uitgelegd welke gegevens valpottery.be van u verzamelt en hoe deze daarmee omgaat.

Recht op inzage
U heeft het recht om ten allen tijde inzage te vragen in de gegevens die valpottery.be van u ter beschikking heeft.

Recht op correctie
U heeft het recht om uw persoonsgegevens te laten corrigeren indien deze onjuist of verouderd zijn en/of om ze aan te vullen indien ze onvolledig zijn.

Recht om bezwaar te maken
U heeft het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw gegevens indien u het niet eens bent met de manier waarop valpottery.be uw persoonsgegevens verwerkt.

Recht op dataportabiliteit
U heeft het recht om gegevens die u aan ons hebt gegeven in het kader van de overeenkomst(en) die u met ons hebt gesloten, te ontvangen in een machine-leesbaar formaat. Op deze manier kan u deze gegevens zelf bewaren in een database.

Recht op beperking
U heeft het recht om beperking van de verwerking van uw gegevens te verzoeken. Dit houdt in dat wij uw gegevens mogen bewaren, maar niet gebruiken.

Recht om vergeten te worden/verzoek om account te verwijderen
U heeft het recht om ons te verzoeken om al uw persoonsgegevens te verwijderen. Wanneer u een dergelijk verzoek indient, zullen wij de gegevens verwijderen die tot u herleidbaar zijn, behalve de gegevens die wij op basis van de wet moeten of mogen bewaren.

Recht om een klacht in te dienen
U heeft het recht om een klacht in te dienen over de wijze waarop wij met uw gegevens omgaan. Dergelijke klachten lossen wij graag samen met u op. Een klacht indienen kan u doen via e-mail (e-mail naar info@valpottery.be). Daarnaast heeft u ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Artikel 20 - Bedrijfsgegevens

VAL POTTERY
Valérie Maenhout
Stormestraat 142
8790 Waregem
België
info@valpottery.be
+32 474 23 74 24